temaer
RISIKOLEDELSE for virksomheder og ledelsen

Af advokat Steen Witthøfft, PARTNER Advokater, Ret&Råd Køge A/S.

 

 

Risikoledelse for virksomheder og ledelsen i virksomheder er endnu mere aktuel efter afsigelse af to Højesteretsdomme.

 

Efter selskabsloven skal ledelsen i selskaber afdække de årsager og begivenheder, der kan gøre, at virksomheden ikke når sine mål ved at få fastlagt, hvorledes virksomhedens risikostyring skal foretages.

 Fase 1: Fastlæggelse af virksomhedens risikopolitik
Fase 2: Identifikation af risici
Fase 3: Fastlæggelse af sandsynlighed og prioritering for de enkelte risicis opståen
Fase 4: Afdækning af risici
Fase 5: Rapportering

 

Den pågældende Højesterets dom omhandler ledelsens ansvar i forbindelse med kreditorernes tab som følge af selskabets konkurs. I selskabets bestyrelse var der tale om tre brødre, hvoraf de to deltog aktivt i selskabets drift samtidig med, at de var bestyrelsesmedlemmer, hvorimod den sidste bror var bestyrelsesformand, men deltog ikke aktivt i selskabets drift.


Selskabet havde en revisor, der var ansat i et statsautoriseret revisionsaktieselskab, og den pågældende revisor rådgav brødrene i forbindelse med en omdannelse af selskabet. Revisor var desuden generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet, og havde påtaget sig bogføringen for både den personlig drevne virksomhed og for selskabet.


Under konkursbehandlingen i selskabet viste det sig, at egenkapitalen aldrig havde været tilstede i selskabet heller ikke på omdannelsestidspunktet. Desuden var selskabets bogføring ophørt efter kort tid, og selskabet havde ikke foretaget afregning for moms eller A-skat, og der var ikke afholdt bestyrelsesmøder eller fuldt op på bogføringen og budgetter.


Landsretten fandt, at de tre brødre var solidarisk ansvarlige for det tab, som selskabets kreditorer i konkursboet havde lidt, og fandt ikke grundlag for lempelse af erstatningsansvar. Selskabets revisor blev ikke gjort ansvarlig i Landsretten, og der blev derfor afvist et krav fra de tre brødre mod revisor om friholdelse for det beløb, som de måtte blive dømt til at betale til konkursboet.
Sagen blev anket og afgjort i Højesteret i februar 2011.


Højesteret fandt også, at brødrene var solidarisk ansvarlige for selskabets kreditorers tab som følge af det manglende kapitalgrundlag i aktieselskabet og den underskudsgivende drift.

 

Højesteret tiltrådte endvidere, at der ikke var grundlag for at lempe erstatningsansvaret for nogen af brødrene. Derimod fastslog Højesteret, at revisor skulle friholde den bror, der ikke var aktiv deltagende aktiv i selskabet, men kun var formand for bestyrelsen for halvdelen af det beløb, som den pågældende bror måtte betale til konkursboet.


Højesteret fastslog, at revisor måtte kunne se, at selskabets kapitalgrundlag ikke svarede til det registrerede, og der ikke blev anlagt særskilt bogføring for selskabet, og at der var lønudgifter og momspligtig virksomhed, men ikke blev afregnet kildeskat og moms, ligesom revisor vidste, at bogføringen ophørte på et tidspunkt.


Revisor burde i forbindelse med omdannelsen have rådgivet bestyrelsen om problemerne med det manglende kapitalgrundlag, ligesom revisor havde en forpligtelse overfor bestyrelsen at påtale de forhold, som revisoren blev bekendt med i forbindelse med bogføringen og som generalforsamlingsvalgt revisor. Revisor havde tilsidesat sine forpligtelser, og havde dermed en ansvarsforpligtelse overfor broderen, der ikke deltog i den daglige drift og ledelsen af virksomheden, og som derfor ikke var bekendt med forholdene.

 

Højesteret frifandt revisoren for de to øvrige brødres krav om friholdelse, idet disse som ledere og daglige deltagere i virksomheden var bekendt med forholdene i selskabet.

 

Som det fremgår af Højesterets udtalelse, bliver ledelsen i selskaber ansvarlige, hvis de ikke får afdækket de risici, der er i en virksomhed, også selvom ledelsen ikke deltager i den daglige drift.
Ny Højesteretsdom viser, at selskaber kan frigøre sig fra ansvar for ledende medarbejderes svindel.

 

I dommen havde selskabets økonomichef forfalsket og indløst checks for kr. 4,2 millioner. Økonomichefens svindel havde stået på over en 5 årig periode, og checkene var udstedt inden for de områder, hvor økonomichefen kunne udfærdige og attestere bilag.
I dommen frifandtes selskabet, til trods for at selskabet ikke havde implementeret alle anbefalinger fra selskabets revisor.

 

Højesteret lagde blandt andet vægt på, at regnskabsføringen var betryggende, kontrolmiljøet svarede til tilsvarende virksomheder, og selskabet havde sikret sig, at den samme person ikke både kunne bogføre og attestere udgifter, ligesom der var krav om kontrasignatur.
Under retssagen blev selskabets forretningsgange gennemgået og dokumenteret i store detaljer.
Dommen er et klart eksempel på styrken ved klare og veldokumenterede sikringsmekanismer i forbindelse med selskabers økonomiske dispositioner.

 

På samme vis som nævnt ovenfor er det vigtigt at få styr på alle selskabets risikofaktorer, således at ledelsen bør integrere de relevante og nødvendige sikringsmekanismer, som svarer til virksomhedens art og størrelse. Det er et nødvendigt skridt for at beskytte virksomhedens værdier og et naturligt led i professionel ledelse og risikoafdækning.

Hvorledes der skal foretages risikoafdækning i din virksomhed, kan du se mere om på ret-raad.dk/risiko

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 49      28. november - 4. december 2022
tirsdag 29. november kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 50      5. - 11. december 2022
tirsdag 6. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK