temaer
HVAD ER STATUS for arbejdet i Femern A/S med tunnelen under Femern Bælt?

Pressemeddelelse Femern.dk  26.02.2015

 

Hvad er status for arbejdet i Femern A/S med tunnelen under Femern Bælt? - Femern Bælt-forbindelse

Det har været et par hårde måneder for Femern-projektet med meldingerne om forsinkelser af de tyske landanlæg, de høje priser på anlægskontrakterne og signalerne om udfordringer med EU's pulje til transportinvesteringer.

Arbejdet i Femern A/S med at håndtere udfordringerne er i fuld gang inden for de rammer, som er udstukket af forligskredsen bag projektet. Nye opgaver er kommet til, men det stopper ikke arbejdet med de øvrige kerneaktiviteter. Nedenfor gives en aktuel status for kerneaktiviteterne i kyst-til-kyst projektet.

 

Status for kerneaktiviteterne i Femern A/S
- Anlægsloven er fremsat den 25. februar 2015
Den 25. februar 2015 fremsatte transportministeren forslag til anlægslov for Femern-forbindelsen i Folketinget. I løbet af de kommende måneder vil Folketinget behandle den lov, som beskriver projektet for en fast forbindelse under Femern Bælt mellem Rødbyhavn og Puttgarden samt de danske landanlæg mellem Ringsted til Rødbyhavn.

Anlægsloven vil bemyndige Femern A/S til at bygge og drive den 18 kilometer lange sænketunnel fra Rødby på Lolland til Puttgarden på Fehmarn og bemyndige Banedanmark til at anlægge den dobbeltsporede jernbane fra tunnelen til Ringsted.

Anlægsloven beskriver også, hvordan projektet finansieres af statsgaranterede lån og tilskud fra EU. Lånene betales tilbage med indtægterne fra brugerne af den faste forbindelse og de danske jernbaneanlæg.

- Omfattende analyseprogram af miljø og teknik er afsluttet
Som fundament for anlægsloven ligger et grundigt og meget omfattende materiale, som Femern A/S har udarbejdet på baggrund af de senere års miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser og øvrige tekniske undersøgelser af projektets udformning. Med anlægslovens vedtagelse, gives også den endelige miljøgodkendelse af Femern-projektet på den danske side.

Dokumentationen omfatter blandt andet den 1.600 sider lange VVM-undersøgelse, en opdateret trafikprognose, en detaljeret gennemførelsesplan for arbejderne og en lang række supplerende analyser og rapporter. Det er et af de mest gennemarbejdede grundlag forud for behandlingen af anlægsloven for et såkaldt megaprojekt i Danmark. Hele materialet kan findes på www.femern.dk.

- Ansøgning om støtte fra EU er afleveret den 26. februar 2015
Derudover har Femern A/S de senere måneder bidraget til grundlaget for den store EU-ansøgning om EU-støtte til projektets anlægsfase, som Transportministeriet indleverer den 26. februar 2015 i Bruxelles.

Danmark søger om maksimal støtte til projektet, hvilket vil sige omkring 13 mia. kr. EU-støtten er vigtig for den samlede økonomi. Ansøgningen om 13 mia.kr er ambitiøs, men Femern-forbindelsen nyder stor opbakning i EU, der til dato har støttet projektet med godt én mia. kroner allerede i projekteringsfasen.

Den danske ansøgning til EU er ledsaget af støttebreve fra både den svenske minister for infrastruktur, Anna Johansson, og fra den tyske transportminister, Alexander Dobrindt. Desuden har delstatsregeringen for Slesvig-Holsten samt en lang række erhvervsorganisationer fra dansk, svensk og tysk side sendt erklæringer til støtte for ansøgningen.

EUs melding er, at Femern er et af fire infrastrukturprojekter i superligaklassen, og projektet har nu officielt støtte fra Tyskland og Sverige.

Hos Femern A/S fortsætter det forberedende arbejde desuden på en række andre områder.

- Forhandlinger om lavere priser på entreprenørkontrakterne er netop iværksat
De kommende måneder vil Femern A/S især være optaget af dialogen med de bydende entreprenørkonsortier på de fire store tunnelkontrakter.

Entreprenørerne afgav i december 2014 foreløbige priser på tunnelproduktion, gravearbejder og de store portalbygværker og tilslutningsanlæggene på land ved Rødbyhavn og Puttgarden, og disse priser analyseres nu med henblik på at få de samlede omkostninger ned. Processen er i fuld gang.

Udbudsformen med konkurrencepræget dialog er fleksibel og giver mulighed for, at innovative løsningsforslag fra entreprenørerne kan indarbejdes i udbudsmaterialet. Ændringerne i tidsplanen for byggeriets anlægsfase vil indgå i forhandlingerne.   

Signalerne fra entreprenørerne er positive, og Femern A/S har en solid plan og en konstruktiv dialog med alle ni konsortier. Femern A/S vil efter sommerferien fremlægge et nyt anlægsbudget og tidsplan for ejeren og forligskredsen.

Selskabets adm. direktør, Claus F. Baunkjær, giver denne status for situationen:

De priser, vi har fået ind på tunnelkontrakterne er for høje. Men vores udbudsform med konkurrencepræget dialog giver mulighed for at få priserne ned. Og priserne skal forhandles væsentligt ned, inden vi forelægger sagen igen for forligskredsen i Folketinget.

Vi har haft de første møder med de bydende entreprenører. Signalerne fra dem er positive, og det skal de naturligvis også være, hvis vi skal nå i mål. Vi starter nu en meget intensiv forhandlingsfase med et klart formål: Lavere priser. Vi er i gang, og vi er fortrøstningsfulde i forhold til at nå et godt resultat.

Der tegner sig en række konkrete muligheder, som nu skal arbejdes grundigt igennem sammen med entreprenørerne”.

Konkret betyder det, at Femern A/S ikke kan underskrive kontrakterne med entreprenørerne før forligskredsen i efteråret 2015 har fået forelagt de endelige priser, omfanget af EU-støtte og en status for den tyske miljøgodkendelse. Anlægspriserne skal ned og det samlede risikobillede skal være fuldt belyst inden man kan gå videre.

- Arbejdet med den tyske myndighedsgodkendelse fortsætter
Femern A/S vil hen over foråret desuden være fokuseret på arbejdet med den tyske høringsproces.

I Tyskland blev den politiske beslutning om at bygge Femern-forbindelsen truffet i 2009 med ratificeringen af statstraktaten, der blev indgået mellem Danmark og Tyskland. Projektet godkendes endeligt af de lokale myndigheder i Slesvig-Holsten i form af en byggetilladelse, og den proces er nu i fuld gang.

Femern A/S indleverede fredag den 18. oktober 2013 en omkring 10.000 siders lang ansøgning til myndighederne i Kiel, der skal give den endelige byggetilladelse. Efterfølgende har der været afholdt offentlige høringer i Tyskland.  Der indkom omkring 3.100 høringssvar, som Femern A/S nu bidrager til at besvare.

Der kom færre indsigelser i høringsprocessen end forventet, men flere af indsigelserne er noget mere komplicerede og mere omfattende end forventet.

Det er alene den uafhængige tyske godkendelsesmyndighed LBV Kiel, der afgør, hvornår godkendelsen kan udstedes. Femern A/S har betydelig fokus på arbejdet med at besvare spørgsmål fra LBV Kiel i sagen, og selskabet er i tæt kontakt med de relevante tyske myndigheder mm.

De store tunnelarbejder på søterritoriet mellem Rødby og Puttgarden må som udgangspunkt afvente den endelige tyske myndighedsgodkendelse af projektet.

- Aftale om landanlæggene på den tyske side
Der skal også etableres landanlæg på tysk side. Tyskland har ansvaret for at udbygge jernbanen fra Puttgarden til Lübeck og den sidste stump motorvej mellem Puttgarden og fastlandet. I statstraktaten var det aftalt, at senest når tunnelen åbner, skal den eksisterende bane være elektrificeret, og senest syv år efter skulle banen være udbygget til to spor og elektrificeret.

Der er i midlertidig fundet en ny og bedre linjeføring i Tyskland, som fører jernbanen uden om de små badebyer. Det betyder, at både dobbeltspor og elektrificering bygges fra starten af – men også, at den nye jernbanelinje i Tyskland først kan stå færdig i 2024.

Transportminister Magnus Heunicke mødtes tirsdag den 24. februar 2015 med sin tyske kollega Alexander Dobrindt, der oplyste, at en ny tysk dobbeltsporet og elektrificeret jernbane kan stå færdig i 2024. Det er senere end forudset i statstraktaten, men det udgør en mere fremtidssikret løsning, der giver optimale vilkår for afviklingen af jernbanetrafikken.

Efter mødet i Berlin tirsdag står det klart, at Tyskland står ved sin forpligtelse i henhold til traktaten til at udbygge landanlæggene på den tyske side. Forbundsstaten finansierer investeringerne i den nye og udbyggede strækning, der skal være færdig senest i 2024.

Både Forbundsdagen i Berlin og regeringen i Slesvig-Holsten bakker op om projektet, og det samme gælder det tyske erhvervsliv, der ser mange muligheder i bedre forbindelser til Skandinavien. Også befolkningen i Nordtyskland støtter op om projektet, og for hver én som er skeptisk er der to, som er for projektet.

- De fremrykkede aktiviteter omkring Rødby er godt i gang og fortsætter
Med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i 2013 er Femern A/S i gang med en række forberedende arbejder omkring den kommende tunnelfabrik ved Rødbyhavn, og de arbejder fortsætter de kommende måneder.

De fremrykkede aktiviteter er vigtige som forberedelse til selve tunnelbyggeriet. Ved at forbedre veje og stier der, hvor tunnelfabrikken skal ligge, og ved at opgradere forsyningen af el, vand og kloakering til området, sikres at de store entreprenører har de bedste betingelser for at begynde deres arbejde hurtigt og gnidningsfrit, når de store tunnelentrepriser går i gang. Det gør det muligt at komme hurtigere i gang med selve tunnelbyggeriet.

Der er således allerede nu skabt en række lokale arbejdspladser og lærlingepladser i forbindelse med de igangværende entrepriser. Til dato er der skabt 20 lærlingepladser i tilknytning til de fremrykkede aktiviteter.

- Arbejdet med de opdaterede trafikprognoser er afsluttet
En vigtig del af forberedelserne til den danske anlægslov er de trafikprognoser, som er udarbejdet af tyske eksperter, og som viser, at der er et solidt trafikalt grundlag for projektet, som jo er brugerfinansieret.

Prognoserne blev lagt frem i november 2014. Der har efterfølgende i medierne været rejst en debat om prognoserne og fremlagt en række nye tal, blandt andet fra Scandlines og konsulenter hyret af Scandlines. De tyske eksperter har fulgt debatten tæt og har undersøgt de oplysninger, der er kommet frem efter, at prognoserne blev offentliggjort. Konklusionen er, at ingen af oplysningerne ændrer ved prognosernes konklusioner.  Læs mere her.

Trafikprognoserne er således fortsat et solidt grundlag, som også uafhængige eksperter har fastslået, er det bedst tænkelige grundlag for Folketingets behandling af anlægsloven.

"Vi har sammen med de tyske trafikeksperter fra BVU og Intraplan nu afsluttet vores omfattende gennemgang af alle de oplysninger og kommentarer vi har modtaget til trafikprognoserne siden de blev offentliggjort i november 2014. De tyske trafikeksperters konklusion er nu fremlagt, og den er klar: Oplysningerne ændrer ikke ved prognoserne. Det er vi naturligvis meget tilfredse med”, siger chefanalytiker Anne Martens fra Femern A/S.

- Opdateret finansiel beregning
Femern A/S fremlagde en samlet finansiel analyse i november 2014. Den er nu opdateret efter modtagelsen af de høje bud fra entreprenørerne.

Tilbagebetalingstiden for projektet er nu beregnet til 39 år, selv når man indregner den fulde pris i de meget dyre foreløbige anlægstilbud, Femern A/S har modtaget fra entreprenørerne, og som nu skal nedbringes. 

I beregningen indgår, at jernbanestrækningen mellem Ringsted og Rødby bliver opgraderet med dobbeltspor og elektrificering for næsten 10 mia.kr på projektets regning. Det følger af statstraktaten mellem Danmark og Tyskland om den faste forbindelse over Femern Bælt.

Hvis Femern-projektet alene skulle betale selve tunnelen, ville tilbagebetalingstiden ikke være 39 år men 30 år. En tilbagebetalingstid på 30 år er særdeles robust, og det skaber mulighederne for, at Femern-projektet, som forudsat, kan betale for opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Rødby, og dermed spare de danske skatteydere for et tilsvarende beløb.  

Hvad sker der nu?
Det er Folketinget, transportministeren og den politiske forligskreds bag projektet, der sætter rammerne for arbejdet med Femern-projektet og dermed også aktiviteterne i Femern A/S.

Der tegner sig følgende arbejdsplan:

Anlægsloven er nu fremsat i Folketinget. Det giver mulighed for, at loven kan være vedtaget inden sommerferien 2015.

Lovforslaget indeholder en forudsætning om, at de fire store tunnelkontrakter ikke underskrives, før forligskredsen i efteråret 2015 har fået forelagt en fornyet vurdering af den samlede økonomi i projektet, herunder en opdateret risikovurdering.

Det betyder konkret, at Femern A/S i det næste halve år skal løse eller bidrage til løsningen af blandt andet følgende opgaver:

  • Gennemføre og afslutte forhandlinger med entreprenørerne på de fire store tunnelkontrakter med henblik på en reduktion af anlægsprisen i forhold til de indkomne bud af 22. december 2014.
  • Fortsætte arbejdet med de øvrige kontrakter vedrørende jernbanen samt de elektriske og mekaniske installationer inde i tunnelen.
  • Bidrage til besvarelse af spørgsmål fra EU-kommissionen til den indsendte ansøgning om EU-tilskud.
  • Bidrage til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget i forbindelse med behandlingen af anlægsloven.
  • Bidrage til håndtering af de finansielle spørgsmål, herunder vedrørende statsgarantimodellen og strategier for en fremtidig låneoptagelse i forhold til renteniveauet. 
  • Bidrag til besvarelse af spørgsmål fra den tyske godkendelsesmyndighed i Kiel med henblik på at sikre fremdriften i den tyske myndighedsgodkendelse, herunder miljøgodkendelse af kyst-til-kyst projektet.
  • Fortsætte de fremrykkede aktiviteter på Lolland, som Folketinget besluttede i 2013.

På den baggrund forventes Femern A/S efter sommerferien 2015 at fremlægge en samlet statusrapport til transportministeren og forligskredsen om projektets anlægsbudget, den samlede finansielle økonomi og tidsplanen for projektet. De næste skridt vil afhænge af de politiske beslutninger på baggrund af selskabets kommende statusrapport.

”Det er ganske enkelt vores opgave at sikre at regeringen og forligskredsen har et opdateret og bundsolidt beslutningsgrundlag inden de store tunnelkontrakter kan underskrives”, siger den administrerende direktør i Femern A/S, Claus F. Baunkjær

Selve udbudsprocessen tilrettelægges som udgangspunkt, således at der vil være mulighed for at underskrive de fire store tunnelkontrakter inden udgangen af 2015 med henblik på, at de store anlægsarbejder vil kunne gå i gang i 2016, såfremt alle betingelser er opfyldt.

Fakta om tunnelprojektet

Femern-tunnelen består af en ca. 18 km lang sænketunnel for biler og tog. Tunnelen indeholder fire motorvejsspor med to nødspor og to elektrificerede jernbanespor.

Linjeføringen går øst for Rødbyhavn og til lige øst for Puttgarden på den tyske side.

Den nye infrastruktur giver en række trafikale fordele. Femern-forbindelsen vil eksempelvis gøre det muligt at rejse med direkte tog mellem København og Hamborg på kun 2,5 time. Selv med flere stop på Sjælland og i Holsten og Lübeck kan togturen stadig gøres på under tre timer.

Når Femern-forbindelsen åbner, vil jernbanestrækningen over Storebælt, Fyn og Sønderjylland få frigjort kapacitet til persontog mellem de danske landsdele, når godstogene mellem Skandinavien og det europæiske kontinent fremover kan spare 160 km kørsel ved at køre under Femern Bælt. De mange sparede transportkilometer udgør en stor miljø- og tidsmæssig gevinst.

Femern-forbindelsen betyder, at jernbanestrækningen mellem Ringsted og Rødby bliver opgraderet med dobbeltspor og elektrificering for næsten 10 mia. kroner på projektets regning. Det sparer de danske skatteydere for et tilsvarende beløb.

For biler og lastbiler betyder den faste forbindelse en samlet tidsbesparelse på en time pr. tur i forhold til færgerne.

 

 

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 49      28. november - 4. december 2022
tirsdag 29. november kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 50      5. - 11. december 2022
tirsdag 6. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK